بی هیچ نشانه ای .... 

بی هیچ علت و معلول هماهنگ و نا هماهنگی ، از سرازیری تهمت های تند و وقیحانه ای میگذرد ! 

تهمت هایی بس زننده ....!

بس نا بجا ... !!

بس گستاخانه ...!!!

همان هایی که از دررررد نداری ! از دررررد نداشتن و تهی بودن! از حلقوم نانجیب او بر پیکره چشمانش می ریخت و آتش بود و آه ... و اماااان از آه .... 


امان از آه ...


یه روزی ... یه جایی .... خدا خودش دست به کار میشه ...