سلام ....


کی چی میگه ؟ 

کی چکار میکنه ؟ 

اونی که دنیا رو الکی گرفته ، الکی الکی هم واسه خودش مشکل و هیجان میخره.... !!!

یاد پاکی و پاک شدن کردم .... 

یاد حرص و طمع احمقانه..... 

یکی لذت ...

یکی ملامت و تاسف....