سلام .... 

آیا هنوز کسی اینجا میاد که همچنان با پافشاری تمام داره از خدا چیزی رو میخواد ؟؟؟؟؟