*خداجون*

بهتره خودت باشی تا کس دیگه...

بهتره تنها باشی تا اینکه به اشتباه کسی جفت بشه باهات...

اینو از سر تجربه میگم ... تجربه نبودن و نشدنای آدما....

آدمائی که خودشون رو کس دیگه جا زدن که دل به دست بیارن ولی به دست که نیاوردن هیچ... خیلی چیزارو هم از دست دادن...

مثل اعتماد معشوق! مثل اعتبار خودش! مثل باور معشوق! مثل آرزوی خودش...

خودمون باشیم...

خودمون رو همونطور که هستیم تعریف کنیم...

اگه عشق هست پس غروری وجود نداره ...

اگه غرور هست پس حتما یه جای  عشقمون میلنگه که دست به گردن غروریم...

خودمون باشیم...

بعضیا با خودشون نبودن خوشبختیشونو تو نطفه خفه کردن...

خودت باش...پا نوشت: امروز زیاد به خود بودن فکر کردم. چون یه نفر خودش نبود و امروز دونستم کسی رو که دوست داشته از دست داده!